Voorwaarden

Algemene voorwaarden


Definities
a.       Verhuurder: 3bverhuur.

b.      Huurder: Natuurlijke of rechtspersoon  die een huurovereenkomst  aangaande een aanhanger met  verhuurder   
         sluit.

c.       Aanhanger: De aanhanger welke het onderwerp is van de huurovereenkomst tussen verhuurder en huurder.

d.      Bestuurder: De feitelijke bestuurder van het voertuig waarmee de door huurder van verhuurder gehuurde 
         aanhanger vervoerd wordt.


Toepasselijkheid
a.       Deze Algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en overkomsten van    verhuurder, tenzij
          tussen de partijen  uitdrukkelijk en schriftelijk anders is overeengekomen.

b.      Verhuurder wijst de toepasselijkheid van eventuele algemene en/of bijzondere voorwaarden van de huurder
         uitdrukkelijk van de hand.

c.       Door het  maken van een reservering en/of aangaan van een overeenkomst, aanvaard  huurder de Algemene
          voorwaarden en worden de Algemene voorwaarden geacht onderdeel uit te maken van de overeenkomst.

d.      Indien enige bepaling uit de Algemene voorwaarden nietig is of nietig wordt verklaard, zullen de  overige
         bepalingen van de Algemene voorwaarden volledig van kracht blijven en zullen de partijen in overleg treden 
         teneinde nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige of vernietigde bepalingen overeen te komen. Hierbij zal
         zoveel mogelijk het doel en de strekking van nietig of vernietigde bepaling in acht worden
         genomen.                              


Huurperiode en annulering
a.       Tenzij anders schriftelijk overeengekomen,wordt een aanhanger verhuurd voor een hele dag (08.00-17.00) of 
          een dagdeel (08.00-12.00 of 13.00-17.00).

b.      Tenzij anders schriftelijk overeengekomen, is het niet mogelijk een reeds gereserveerde aanhanger te annuleren. 
         Indien een gereserveerde aanhanger niet wordt afgehaald, blijft de huurder gehouden de huurprijs te voldoen.


Borg en huurprijs
a.       Bij het huren van een aanhanger dient de huurder een waarborgsom van € 200,00 te storten.

          Deze waarborgsom dient ter garantie van al hetgeen verhuurder uit hoofde van deze overeenkomst van huurder,
          al dan niet opeisbaar, te vorderen heeft.

b.      De huurprijs van de aanhanger is bij vooruitbetaling verschuldigd en word bepaald volgens de bij het sluiten van
         de overeenkomst bij de verhuurder geldende tarieven.

c.       Indien de overeenkomst de huurperiode overschrijdt zonder voorafgaande instemming van verhuurder, is huurder
          aan verhuurder voor iedere dag of gedeelte daarvan dat de huurder de aanhanger aanvullend in gebruik houdt,
         een vergoeding verschuldigd gelijk aan het op de betreffende aanhanger toepasselijke tarief, te vermeerderen   
         met 20%, één en ander onverminderd de vergoeding van huurder aan verhuurder van de reële (bedrijfs-)schade.


Staat en gebruik aanhanger
a.       Indien huurder in strijd met de bepalingen van dit artikel handelt, is huurder aansprakelijk conform artikel  5 sub ‘i’
          van deze voorwaarden.

b.      Huurder wordt geacht de aanhanger in goede, onbeschadigde en schone staat te hebben ontvangen. Indien de
         aanhanger niet in goede, onbeschadigde en schone staat verkeert, is huurder gehouden hiervan bij ontvangst   
         nemen van de aanhanger direct melding te maken bij verhuurder.

c.       Huurder zal de aanhanger conform zijn bestemming op zorgvuldig wijze gebruiken zoals dat van huurder verwacht
         mag worden. Huurder word geacht, na afloop van de huurperiode de aanhanger in oorspronkelijke staat terug te
         brengen.

d.      Huurder is gehouden eventuele lading welke met de aanhanger vervoerd wordt voldoende te borgen. Huurder Z
         dient de lading voldoende over de aanhanger te verdelen. Aanbevolen wordt 60% van het gewicht voorin te
         plaatsen.

e.      Het is niet toegestaan met de aanhanger de wettelijke maximumsnelheid te overschrijden.

f.       Huurder is gehouden de banden van de aanhanger, mede gezien de eventuele lading van de aanhanger, 
         voldoende op spanning  te houden c.q. te brengen.

g.      Elke aanhanger heeft een maximale belastbaarheid welke bij huurder bekend is of aan de huurder bekend is
         gemaakt. Het is verboden de maximale belastbaarheid van een aanhanger te overschrijden.

h.      Huurder dient bij aangaan van de huurovereenkomst een geldig legitimatiebewijs te tonen. Verhuurder is
         gerechtigd hier van een fotokopie te maken.

i.       De aanhanger mag alleen gebruikt worden door bestuurders die daarvoor de benodigde papieren hebben en 
         daartoe daadwerkelijk in staat zijn, mits zij de leeftijd van 19 jaar bereikt hebben.

j.        Het is huurder verboden de aanhanger te doen laten gebruiken door derden, tenzij dit gebruik plaats vind onder
          toezicht en verantwoordelijkheid van huurder en sub ‘i’ van dit artikel in acht is genomen.

k.      Tenzij anders dan schriftelijk is overeengekomen, is het de huurder niet toegestaan de aanhanger te (laten)
         vervoeren buiten Nederland of door te verhuren aan derden.

l.        Het is huurder verboden de aanhanger onafgesloten te laten staan. Indien huurder de aanhanger onbeheerd
          achterlaat, dient hij gebruik te maken van een anti-diefstalslot welke bij verhuurder kosteloos verkrijgbaar is.

m.     Indien huurder de macht over de aanhanger verliest, is hij gehouden de verhuurder terstond daarvan op de
         hoogte te stellen.

n.       Tenzij anders schriftelijk overeengekomen, dient huurder de aanhanger vóór afloop van overeenkomen 
          huurtermijn terug te brengen op de locatie waar de aanhanger is op gehaald, bij gebreke waarvan artikel 4 sub ‘c’
         van deze voorwaarden in werking treedt.

o.      Indien huurder de aanhanger niet schoon terug brengt, is de verhuurder gerechtigd de hiermee gepaard gaande
         schoonmaakkosten bij de huurder in rekening te brengen en eventueel te verrekenen met de gestorte
         waarborgsom. De schoonmaakkosten bedragen minimaal € 50.00 exclusief BTW. 


Aansprakelijkheid en schade
a.       Verhuurder is nimmer aansprakelijk voor enige schade veroorzaakt door het niet of met vertraging ter
          beschikking stellen van de aanhanger aan huurder om wat voor reden dan ook.

b.      De aanhanger valt onder de WA verzekering welke word geacht te zijn af gesloten voor het voertuig waarmee de
         aanhanger wordt vervoerd, één en ander onverminderd de aansprakelijk van huurder conform deze voorwaarden.

c.      Huurder is volledig aansprakelijk voor alle schades aan de aanhanger welke ontstaan zijn tussen het tijdstip 
         waarop huurder de aanhanger van verhuurder heeft ontvangen en het tijdstip dat de aanhanger door huurder 
         aan verhuurder is geretourneerd. Het voorgaande is tevens van toepassing bij schade aan goederen van
         huurder zelf, derden, diefstal of vermissing van de aanhanger en boetes/sancties/heffingen/belastingen welke zijn 
         opgelegd ingevolge enige bepaling van overheidswege.

d.      Indien de aanhanger wordt gestolen of vermist raakt tussen het tijdstip waarop huurder de aanhanger van
         verhuurder heeft ontvangen en het tijdstip dat de aanhanger door huurder aan verhuurder is geretourneerd en
         het daarvoor bestemde anti-diefstalslot niet door huurder gebruikt is, is huurder aansprakelijk voor de schade die
         verhuurder daardoor lijdt. Deze schade word begroot op de dagwaarde van de aanhanger.

e.      Het is huurder niet toegestaan, tenzij anders schriftelijk overeengekomen, de aanhanger buiten openingtijd aan
         verhuurder retourneren. Indien huurder desondanks de aanhanger buiten openingstijd aan verhuurder
         retourneert, strekt de aansprakelijkheid van huurder tot het moment dat verhuurder de feitelijke macht, binnen
         openingstijd van verhuurder, over de aanhanger verkrijgt.

f.         Indien de aanhanger betrokken raakt bij een voorval waarbij door de aanhanger schade aan bezittingen van
           derden wordt veroorzaakt of bij een voorval waardoor schade voor verhuurder ontstaat/kan ontstaat, is huurder
           gehouden verhuurder daarvan terstond op de hoogte te stellen. In dit geval is huurder gehouden de eventuele
           instructies van verhuurder op te volgen en zo nodig de politie te waarschuwen. Verder is huurder gehouden 
           gevraagd of ongevraagd alle inlichtingen en bescheidenheid welke op het voorval betrekking hebben te
           verstrekken aan verhuurder en eventueel aan verzekeraar van verhuurder.

g.       Indien huurder in strijd handelt met enige bepalingen van de overeenkomst of deze Algemene voorwaarden, is
          huurder gehouden de schade welke daardoor wordt veroorzaakt aan verhuurder te vergoeden. Deze schade
          wordt begroot op minimaal de gestorte borgsom.

h.       Indien huurder, ondanks aanmaning door verhuurder, nalaat een eventueel aan verhuurder verschuldigd bedrag
          te voldoen, treed het verzuim van huurder in zonder nadere ingebrekestelling. Verhuurder is vervolgens
          gerechtigd de vordering zonder nadere aankondiging ter incasso uit handen te geven. Huurder is alsdan
          gehouden de hier mee gepaard gaande gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten te voldoen. De
          buitengerechtelijke kosten worden begroot op 15% van het te vorderen bedrag, met een minimum van €75.00
          exclusief BTW.

i.        Indien huurder, ondanks aanmaning door verhuurder, nalaat een eventueel aan verhuurder verschuldigd bedrag 
          te voldoen, is huurder wettelijke vertragingsrente ex artikel 6:119 of 6:119a BW verschuldigd, te vermeerderen 
          met 2 procentpunten per jaar.


Overmacht
a.        In geval van overmacht van verhuurder zullen haar verplichtingen uit hoofde van de overeenkomst worden
           opgeschort, zolang de overmachttoestand voortduurt.

b.       Onder overmacht wordt verstaan elke van de wil van verhuurder onafhankelijke omstandigheid die de nakoming
          van de overeenkomst blijvend of tijdelijk verhindert en welke noch krachtens wet; noch naar maatstaven van
          redelijkheid en billijkheid voor haar risico behoort te komen.

c.       Zodra zich bij verhuurder een overmachttoestand voordoet als in lid ‘b’ van dit artikel bedoeld, zal zij daarvan,
         indien dit redelijkerwijs mogelijk is, mededeling doen aan huurder.

d.      Voor zover daaronder niet reeds begrepen, wordt onder overmacht tevens verstaan: werkstaking, blokkades,
         bedrijfsbezetting, embargo, overheidsmaatregelen, oorlog, revolutie, terrorisme en/of enig daaraan gelijk te stellen
         toestand, stroomstoring, storingen in elektronische communicatielijnen, brand, ontploffing en andere
         natuurrampen, alsmede omvangrijke ziekte van epidemiologische aard van personeel.

e.      De opschorting zal echter niet gelden voor verplichtingen waarop de overmacht geen betrekking heeft en reeds
         voor het intreden van de overmachttoestand zijn ontstaan.

f.        Indien de overmachttoestand één maand heeft geduurd, of zodra vaststaat dat de overmachttoestand langer dan
          één maand zal duren, is ieder van de partijen gerechtigd de overeenkomst tussentijd te beëindigen zonder
          inachtneming van enige opzegtermijn. Huurder is ook na zodanige beëindiging van de overeenkomst gehouden
          de door hem aan verhuurder verschuldigde vergoedingen, die betrekking op de periode voor de
          overmachttoestand, aan verhuurder te betalen.

g.      Verhuurder is tijdens de overmachttoestand niet gehouden tot vergoeding van enigerlei schade van of bij  
         huurder, noch is zij daartoe gehouden na beëindiging van de overeenkomst als in het vorige lid van dit artikel 
         bedoeld.


Ontbinding overeenkomst
a.       Verhuurder is, onverminderd zijn recht op schadevergoeding, gerechtigd de huurovereenkomst zonder 
          ingebrekestelling of rechterlijk tussenkomst te ontbinden indien huurder in strijd handelt met enige bepaling van
          de huurovereenkomst of deze Algemene voorwaarden.

b.      Huurder is in geval gehouden de aanhanger terstond ter beschikking van verhuurder te stellen. Indien huurder dit
         nalaat is verhuurder gerechtig zich in het bezit van de aanhanger te stellen. Huurder dient hieraan zijn volledige
         medewerking te verlenen.

c.       Verhuurder is niet aansprakelijk voor schade van huurder of derden als gevolg van ontbinding van de
         overeenkomst.


Slot bepaling
a.        Op de huurovereenkomst en deze Algemene voorwaarden is Nederlands recht van toepassing.